Nghị định số 10/2021/NĐ-CP THAY THẾ Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP THAY THẾ Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định 10/2021 bao gồm 10 Chương, 46 Điều và có hiệu lực từ ngày ký ban hành (09/02/2021) thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

 

Tham gia nhóm Kinh nghiệm Dự toán - Đấu thầu - Thanh quyết toán ở đây: https://www.facebook.com/groups...
0879.888.986